Minik Betül yardımseverleri bekliyor

SSPE denilen ve bilinen bir ilaç tedavisi olmayan hastalığa yakalanan Betül Ba?e?mez?in ailesi hay?rseverlerin yard?mlar?n? bekliyor.

SSPE denilen ve bilinen bir ilaç tedavisi olmayan hastalığa yakalanan Betül Ba?e?mez’in ailesi hay?rseverlerin yard?mlar?n? bekliyor.  Eksik doz ya da bayat a?? nedeniyle yakaland??? hastal?k nedeniyle yata?a mahkum olan Ba?e?mez’in ailesi y?llard?r büyük bir metanetle kendilerini k?zlar?na adam??. Yata?a ba??ml? ve k?p?rdamadan yatan Betül çevresinde olan biteni ise çok iyi anl?yor. Konu?ulanlar? duyuyor, anl?yor ama cevap veremiyor. Cansuyu Derne?i’nin sahip ç?kt??? minik Betül için hay?rseverlere ça?r? yap?ld?.

‘ÖLÜMÜNÜ BEKLEY?N’ DED?LER

Betül’ün annesi Nihal Han?m,“K?z?m?z çok çal??kan ve aktif bir ö?renciydi. Daha okula ba?lamadan folklor oyunlar?n? ö?renmi?ti. Okulun folklor ekibindeydi. Önce derslerinde ba?ar?s?zl?k, unutkanl?k ba?lad?. Ard?ndan dü?meler ve krizler geldi. Hastaneye sa?lam giren çocu?um aylar sonra a??r hasta olarak hastaneden ç?kart?ld?. Hatta ‘siz bunun ölümünü bekleyin’ diyenler oldu. Sonra SSPE te?hisi konuldu. Neyle kar?? kar??ya oldu?umuzu bilmiyorduk. Çocu?umla birlikte biz de peri?an olduk. Dünya adeta ba??m?za y?k?ld?” dedi.

??FA RABB?MDED?R, O ??FASINI VERECEKT?R

K?sa zaman içinde çocu?unun yata?a ba??ml? hale geldi?ini ifade eden ac?l? anne; “?lac? bile olmayan bir hastal?k. Çocu?um konu?am?yor ama her ?eyi anl?yor, duyuyor. ?ifa Rabbimdendir, elbet çocu?uma ?ifas?n? verecektir” ?eklinde konu?tu.  Bilinen bir ilac? olmayan hastal?k için Fizyoterapist Dr. Ercan Varziko?lu’nun devreye girdi?ini ifade eden anne Ba?e?mez; “Beyin masaj?,  kafatas? masaj?,  destek terapiler,  aroma terapisi, su - deniz- havuz terapisi, oturmaya ba?lad?ktan ve dengesini sa?lamaya ba?lad?ktan sonra da hippo terapi yap?lmas? gerekiyormu?. Doktorumuz ile bu tedaviye ba?lad?k ve k?z?m tedaviye hamdolsun cevap veriyor” dedi.

TEDAV? SÜREC? UZUN VE PAHALI

Fizyoterapist Dr. Ercan Varziko?lu’nun kontrolünde yap?lan tedavinin uzun ve pahal? bir süreci ba?latmas? ise aileyi zor durumda b?rakt?. Maddi zorluklar ya?ayan aile tedavi masraflar?n? kar??lamakta güçlük çekiyor. Masaj tedavisi nedeniyle Betül’de fark edilir bir de?i?im söz konusu. Tepkilerinde geli?meler var. Lakin maddi imkans?zl?klar tedaviye ara verilmesini gerektiriyor. Cansuyu Derne?i’nin sahip ç?kt??? minik Betül için hay?rseverlere ça?r? yap?ld?. ?lk etapta baz? masraflar? kar??layan dernek tedavinin tamamlanabilmesi için Betül için yap?lacak ba???lar? bekliyor. SSPE hastal???na yakalanan Betül’ü evinde ziyaret eden Cansuyu Derne?i ?stanbul ?ube Ba?kan? Lütfi Kibiro?lu da Betül için hay?rseverlerin deste?ini beklediklerini ifade etti.

DOKTORU UMUTLU

“Ölmesini bekleyin” denilerek eve gönderilen Betül’ün tedavisini üstlenen Dr. Ercan Varziko?lu ise bo?a geçirilen y?llar nedeniyle üzgün. Tedaviye yeni ba?lad?klar?n? ifade eden Dr. Varziko?lu ?öyle konu?tu; “SPE hastal??? bir nevi beyinde iltihap olu?mas?d?r. Bunun sonucu beynin ilk etapta kendini savunmak için büzülüp kaslara elektriksel uyar?larla kendini göstermesidir.  Dü?ünsel ve bili?sel olarak bir tak?m melekelerde gerileme olur. Bunlar?n geri gelmesi, sinirin kendini iyile?tirmesi veya sa?lam kalan sinirin, hasarl? sinirin yerini tutmas? zaman al?r. Uzun soluklu ve zor bir hastal?kt?r. Temelde basit fizik tedavi hareketleriyle ba?lan?r, motor geli?im hareketleriyle devam eder. Bu konuda sab?r, zaman ve azme ihtiyaç vard?r. Ailelerin de ciddi bir ?ekilde bilinçlendirilmesine ihtiyaç vard?r.  Öncelikli olarak hastam?z? aya?a kald?rmaya çal???yoruz. Kendisine özgüven a??l?yor ve ileti?imimizi kuvvetlendiriyoruz. Anne ve çevrenin moral ve motivasyonuyla sevgi ve ?efkati ne kadar verebilirsek o oranda kar??l???n? görece?iz.  Bu tür hastal?klar ortalama 2 y?ll?k bir süreç isteyebilir.”

SSPE Hastal??? ne demektir?

‘Subakut Sklerozan Panensefalit’ olan SSPE hastal???n?n bilinen bir ilac? ve tedavisi yok. 2000-2002 y?llar?nda  Türkiye genelinde tahmini 27 bin k?zam?k vakas? görüldü?ünü belirtiyor. Bu vakalar içinde eksik doz k?zam?k a??s? yap?lan ya da a??n?n saklanma ko?ullar?ndaki bozulma gibi hatal? uygulamalar yüzünden, ba????kl?k sistemi yeterince olu?madan k?zam??a yakalanan çocuklar?n bir bölümünün, SSPE riski ta??yabilece?i belirtiliyor.  SSPE, 0-2 ya? aras?nda geçirilen k?zam?k hastal??? virüsünün, beyin omurilik s?v?s?na yerle?erek 2-10 y?l sonra beyni tahrip etmesi olarak aç?klan?yor.

02-01-2013